Dodržování předpisů ve společnosti ZEISS

je nedílnou součástí naší firemní kultury

Důsledné dodržování předpisů

– proč je to důležité?

Naším cílem je zajistit, aby obchodní činnost byla vždy v souladu se zákony a interními předpisy. Ve společnosti ZEISS se zavazujeme tyto zákony a pravidla nejen znát, ale také jim přizpůsobovat své jednání s veškerou samozřejmostí a každý den!

Důsledným dodržováním předpisů si na jedné straně získáváme důvěru našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Na druhé straně slouží k ochraně naší společnosti, protože porušení předpisů může mít závažné důsledky pro dotčené osoby, obchodní jednotky i společnost ZEISS jako celek. Proto aktivně podporujeme firemní kulturu, v níž se dodržování předpisů uplatňuje v celé skupině - od výkonné rady a manažerů až po všechny zaměstnance.

Kultura dodržování předpisů

Živá kultura dodržování předpisů

– klíč k úspěšnému dodržování předpisů

Abychom mohli se zaměstnanci řešit otázky dodržování předpisů způsobem, který je vhodný pro tuto cílovou skupinu, definujeme konkrétní opatření na základě našeho systému řízení dodržování předpisů. Implementují se prostřednictvím organizace pověřené zajištěním dodržování předpisů v rámci celé skupiny.

Interní firemní zásady upravují chování týkající se dodržování předpisů relevantních pro společnost ZEISS. Kromě Etického kodexu jsou vydány další zásady závazné pro celou skupinu. Ty upravují například správné zacházení s dary a pozvánkami nebo čestné chování v hospodářské soutěži.

Cílená školení a komunikační opatření vytvářejí trvalé povědomí o rizicích v oblasti dodržování předpisů. Tímto způsobem zajišťujeme, aby se dodržování předpisů stalo přirozenou součástí našeho každodenního života a aby bylo možné otevřeně řešit a napravovat pochybení.

Kodex chování společnosti ZEISS

Náš kodex chování popisuje zásady chování v souladu s předpisy ve společnosti ZEISS. Slouží jako obecné vodítko pro jednání a rozhodování v každodenních činnostech, včetně způsobu práce se zaměstnanci a obchodními partnery, jakož i pro právně správné chování na trhu. Vztahuje se na všechny zaměstnance společnosti ZEISS v celé skupině, včetně představenstva a vedoucích pracovníků.

 • Code de conduite | FR

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Codice etico | IT

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Código de Conducta | ES

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Código de Conduta | PT

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Kodex chování | CZ

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Kódex správania | SK

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 5 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 5 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 4 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 5 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Stránky: 40
  Velikost souboru: 5 MB

Chcete nahlásit porušení předpisů?

Nahlášení porušení předpisů

Talk to us!

Pro ochranu naší společnosti, našich zaměstnanců a obchodních partnerů je zásadní, aby porušení předpisů bylo zjištěno a nahlášeno v rané fázi. Poté můžeme zahájit příslušná opatření na ochranu zúčastněných osob a společnosti.

Zaměstnancům a obchodním partnerům společnosti ZEISS doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli otázek týkajících se dodržování předpisů nebo jakýchkoli náznaků porušení předpisů obrátili na kontaktní osobu společnosti ZEISS, vedoucího pracovníka, odpovědné odborné oddělení, zastoupení zaměstnanců nebo místní pracovníky pověřené dohledem nad kompliancí.

Případně máte možnost kontaktovat oddělení pro dodržování předpisů prostřednictvím níže uvedených kanálů pro hlášení.

Jak hlásit oznámení o dodržování předpisů?

Pokud máte konkrétní informace o porušování předpisů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

 • Pro případy porušení zákona a jiných předpisů:
  compliance@zeiss.com

  V případě porušování lidských a environmentálních práv nebo rizik souvisejících s nimi v dodavatelském řetězci:
  humanrights@zeiss.com

  Pro otázky týkající se ochrany osobních údajů:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Německo

 • Přejít na systém oznamování "ZEISS Integrity Line"

  Tento chráněný systém lze kdykoli použít k nahlášení konkrétních náznaků nezákonného jednání a jiných porušení předpisů v souvislosti s obchodními aktivitami společnosti ZEISS. Nahlásit lze také případné pochybení obchodního partnera v souvislosti s jeho činností pro společnost ZEISS, např. porušení lidských práv nebo práv na ochranu životního prostředí v dodavatelském řetězci.

  Je na vás, zda si přejete zůstat v anonymitě, nebo zda vás můžeme v případě dotazů kontaktovat přímo osobně.

  Systém oznamování "ZEISS Integrity Line" je k dispozici v následujících jazycích.
  Hlášení lze do systému zadávat i v jakémkoli jiném jazyce.

  • Hinweisgebersystem (němčina)
  • 链接到举报系统 (čínština)
  • Integrity Line (angličtina)
  • Lien d’alertes professionnelles (francouzština)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindština)
  • Link al sistema per whistleblower (italština)
  • 内部告発制度 (japonština)
  • 내부고발 시스템 링크 (korejština)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (holandština)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (polština)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugalština)
  • Legătura către whistleblowingsystem (rumunština)
  • ссылка на систему информирования (ruština)
  • Länk till Whistleblowingsystem (švédština)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (slovenština)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (španělština)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (thajština)
  • Odkaz na systém informátorů (čeština)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (turečtina)
  • Visszaélések bejelentése (maďarština)


Časté dotazy

Další informace pro oznamovatele naleznete zde:

 • Porušení platných zákonů a interních předpisů může naší společnosti způsobit trvalé škody a vést mimo jiné k vysokým pokutám a poškození dobrého jména. To pak může ohrozit ekonomickou situaci naší společnosti a v konečném důsledku i bezpečnost našich pracovních míst.

 • Nahlaste konkrétní náznaky možného porušení platných zákonů, Etického kodexu společnosti ZEISS nebo jiných interních předpisů v souvislosti s obchodními aktivitami nebo zaměstnanci společnosti ZEISS. Zvláště důležité jsou události, které naznačují trestný čin (např. krádež, podvod, zpronevěra, úplatkářství, trestné činy proti životnímu prostředí, porušení obchodního tajemství) nebo úmyslné, systematické porušování platných pravidel (např. trvalé nedodržování bezpečnostních norem).

  Nahlásit lze i případná pochybení obchodních partnerů v souvislosti s jejich činností pro společnost ZEISS (např. porušování lidských a environmentálních práv v dodavatelském řetězci nebo rizika s tím spojená).

 • Obdržené zprávy jsou k dispozici našemu týmu v oddělení pro dodržování předpisů (tj. ředitel pro dodržování předpisů, vedoucí pro dodržování předpisů a kontrolor pro dodržování předpisů).

  Postup po obdržení hlášení je následující:

  1. Přijetí hlášení vám bude potvrzeno nejpozději do 7 dnů, pokud jste uvedli své kontaktní údaje nebo pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím linky ZEISS Integrity Line.
  2. Oddělení pro dodržování předpisů provede úvodní posouzení vašeho hlášení.
  3. V případě potřeby dalších informací nebo dotazů vás budeme kontaktovat. Učiníme tak přímo, pokud uvedete své kontaktní údaje, anebo prostřednictvím zabezpečené schránky linky ZEISS Integrity Line, do které si můžete zapsat přístupové údaje a v případě anonymních hlášení se pravidelně přihlašovat.
  4. Zpráva je důvěrně předána příslušnému oddělení (např. oddělení lidských zdrojů, ochrany údajů, bezpečnosti, právnímu oddělení, oddělení nákupu, pracovníkovi pro lidská práva atd.) s ohledem na právní požadavky. Tam se skutečnosti dále prošetří a v případě potřeby se zahájí opatření.
  5. V závislosti na složitosti a jasnosti záležitosti může prošetření informací trvat určitou dobu. O výsledcích šetření nebo alespoň o jeho aktuálním stavu vás budeme informovat nejpozději do tří měsíců od obdržení hlášení.
 • Ano, informace nám můžete zaslat prostřednictvím linky ZEISS Integrity Line - buď s uvedením své totožnosti, nebo anonymně. Pro prvotní posouzení zprávy a případné doplňující otázky je obvykle jednodušší, pokud známe vaši totožnost a můžeme vás kontaktovat přímo.

  Pokud se rozhodnete podat oznámení anonymně, je pro zpracování oznámení důležité, abychom vás mohli v případě dalších dotazů kontaktovat prostřednictvím schránky ZEISS Integrity Line. Proto svou schránku pravidelně kontrolujte. Přístupové údaje obdržíte po odeslání hlášení.

 • Ujišťujeme vás, že oznámení bude zpracováno důvěrně, bez ohledu na to, zda si přejete zveřejnit svou totožnost nebo zůstat v anonymitě.
  Pro zajištění důvěrnosti je důležité, abyste s poskytnutými informacemi nakládali důvěrně.

  Pokud je identifikována osoba, která se dopustila možného porušení, bude jí dána možnost učinit prohlášení, a pokud si to přeje, může se poradit s důvěryhodnou osobou (např. zastupujícím orgánem společnosti, nezávislým právníkem).

  Dokud není porušení zákona prokázáno, platí presumpce neviny. Do vyšetřování jsou stejnou měrou zahrnuty jak usvědčující, tak zprošťující skutečnosti. Vždy klademe důraz na spravedlnost - jak při jednání s oznamovateli, tak se zaměstnanci a obchodními partnery, kterých se obvinění týká. Pro každý jednotlivý případ zkoumáme, které důsledky jsou vhodné, nezbytné a přiměřené.

 • Oznamovatelům, kteří v dobré víře oznámí možné porušení platných zákonů nebo interních předpisů, nehrozí žádná odplata, diskriminace ani sankce. Je důležité, abyste byli v době oznámení přesvědčeni, že jeho obsah je pravdivý a že oznámení nepodáváte s nekalým úmyslem. Neočekává se, že budete sami zjišťovat fakta - to uděláme my. I když se během vyšetřování nepodaří zjistit žádné porušení, nemusíte se obávat žádných negativních důsledků.
  To se však nevztahuje na tvrzení ve zlé víře, tj. na zprávy, které jsou zjevně nepravdivé a podané se zlým úmyslem.

 • Informace o zpracování vašich osobních údajů v oznámeních o dodržování předpisů naleznete zde.

  Veškeré další dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte přímo na skupinu pro ochranu osobních údajů společnosti ZEISS: dataprivacy@zeiss.com.