Dodržiavanie predpisov v spoločnosti ZEISS

tvorí neoddeliteľnú súčasť našej firemnej kultúry

Dôsledné dodržiavanie predpisov

– prečo je dôležité?

Naším cieľom je zabezpečiť, aby obchodná činnosť bola vždy v súlade so zákonom a internými predpismi. V spoločnosti ZEISS sa zaväzujeme nielen poznať tieto zákony a pravidlá, ale aj zosúladiť s nimi našu činnosť – prirodzene a každý deň!

Dôsledným dodržiavaním predpisov si na jednej strane získavame dôveru našich zamestnancov a obchodných partnerov. Na druhej strane slúži na ochranu našej spoločnosti, pretože nedodržiavanie predpisov môže mať vážne dôsledky pre dotknuté osoby, obchodné jednotky a spoločnosť ZEISS ako celok. Preto aktívne podporujeme firemnú kultúru, v ktorej sa dodržiavanie predpisov uplatňuje v celej skupine – od výkonnej rady a manažérov až po všetkých zamestnancov.

Kultúra dodržiavania predpisov

Kultúra dodržiavania predpisov v praxi

– kľúč k úspešnému dodržiavaniu predpisov

Aby sme mohli riešiť otázky dodržiavania predpisov so zamestnancami spôsobom vhodným pre cieľovú skupinu, definujeme konkrétne opatrenia na základe nášho systému riadenia dodržiavania predpisov. Tieto opatrenia uskutočňuje organizácia pre dodržiavanie predpisov v rámci celej skupiny.

Interné zásady spoločnosti upravujú správanie týkajúce sa takých tém v rámci dodržiavania predpisov, ktoré sú relevantné pre spoločnosť ZEISS. Okrem nášich Pravidiel správania vydávame ďalšie zásady, ktoré sú záväzné pre celú skupinu. Upravujú napríklad správne zaobchádzanie s darmi a pozvánkami alebo čestné správanie v hospodárskej súťaži.

Cielené školenia a komunikačné opatrenia vytvárajú udržateľné povedomie o rizikách týkajúcich sa dodržiavania predpisov. Takto zabezpečíme, aby sa dodržiavanie predpisov stalo prirodzenou súčasťou nášho každodenného života a aby sme mohli otvorene riešiť a naprávať pochybenia.

Pravidlá správania spoločnosti ZEISS

Naše Pravidlá správania opisujú zásady správania v súlade s predpismi spoločnosti ZEISS. Slúžia ako všeobecné usmernenie pre konanie a rozhodovanie v každodenných činnostiach vrátane spôsobu práce so zamestnancami a obchodnými partnermi, ako aj právne korektného správania na trhu. Vzťahujú sa na všetkých zamestnancov spoločnosti ZEISS v celej skupine vrátane správnej rady a vedúcich pracovníkov.

 • Code de conduite | FR

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Codice etico | IT

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Código de Conducta | ES

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Código de Conduta | PT

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Kodex chování | CZ

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Kódex správania | SK

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 5 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 5 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 4 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 5 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Strany: 40
  Veľkosť súboru: 5 MB

Chcete nahlásiť porušenie predpisov?

Nahláste porušenie predpisov

Talk to us!

V záujme ochrany našej spoločnosti, zamestnancov a obchodných partnerov je veľmi dôležité, aby sa porušenia predpisov identifikovali a nahlasovali v počiatočnom štádiu. Potom môžeme vykonať vhodné opatrenia na ochranu zúčastnených osôb a spoločnosti.

Zamestnancom a obchodným partnerom spoločnosti ZEISS odporúčame, aby sa v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dodržiavania predpisov alebo akýchkoľvek náznakov porušenia predpisov obrátili na kontaktnú osobu spoločnosti ZEISS, manažéra, zodpovedné odborné útvary, zastúpenie zamestnancov alebo miestnych referentov pre dodržiavanie predpisov.

Prípadne máte možnosť obrátiť sa na Oddelenie pre dodržiavanie firemných predpisov prostredníctvom nižšie uvedených oznamovacích kanálov.

Ako nahlásiť oznámenia týkajúce sa dodržiavania predpisov?

Ak máte konkrétne informácie o porušení predpisov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich komunikačných kanálov:

 • V prípade porušenia právnych a iných predpisov:
  compliance@zeiss.com

  V prípade obáv týkajúcich sa ľudských a environmentálnych práv v dodávateľskom reťazci:
  humanrights@zeiss.com

  V prípade obáv týkajúcich sa ochrany údajov:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Nemecko

 • Prejsť na systém oznamovateľov „ZEISS Integrity Line“

  Tento chránený systém možno kedykoľvek použiť na nahlásenie konkrétnych náznakov nezákonného konania a iných porušení predpisov v súvislosti s obchodnou činnosťou spoločnosti ZEISS. Nahlásiť možno aj prípadné pochybenie obchodného partnera v súvislosti s jeho činnosťou pre spoločnosť ZEISS, napr. porušenie ľudských alebo environmentálnych práv v dodávateľskom reťazci.

  Môžete sa rozhodnúť, či chcete zostať v anonymite, alebo či vás môžeme v prípade otázok priamo osobne kontaktovať.

  Systém oznamovateľov „ZEISS Integrity Line“ je dostupný v týchto jazykoch.
  V systéme môžete podať správu aj v akomkoľvek inom jazyku.

  • Hinweisgebersystem (nemčina)
  • 链接到举报系统 (čínština)
  • Integrity Line (angličtina)
  • Lien d’alertes professionnelles (francúzština)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindčina)
  • Link al sistema per whistleblower (taliančina)
  • 内部告発制度 (japončina)
  • 내부고발 시스템 링크 (kórejčina)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (holandčina)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (poľština)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugalčina)
  • Legătura către whistleblowingsystem (rumunčina)
  • ссылка на систему информирования (ruština)
  • Länk till Whistleblowingsystem (švédčina)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (slovenčina)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (španielčina)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (thajčina)
  • Odkaz na systém informátorů (čeština)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (turečtina)
  • Visszaélések bejelentése (maďarčina)


Najčastejšie otázky

Ďalšie informácie pre oznamovateľov nájdete tu:

 • Porušenie platných zákonov a interných predpisov môže našej spoločnosti spôsobiť trvalé škody a okrem iného viesť k vysokým pokutám a poškodeniu dobrého mena. To môže zasa ohroziť ekonomickú situáciu našej spoločnosti a v konečnom dôsledku aj záruku našich pracovných miest.

 • Nahláste konkrétne náznaky možného porušenia platných zákonov, Pravidiel správania spoločnosti ZEISS alebo iných interných predpisov týkajúcich sa obchodných aktivít alebo zamestnancov spoločnosti ZEISS. Osobitný význam majú udalosti, ktoré naznačujú spáchanie trestného činu (napr. krádež, podvod, sprenevera, úplatkárstvo, trestné činy proti životnému prostrediu, porušenie obchodného tajomstva) alebo úmyselné, systematické porušovanie platných pravidiel (napr. trvalé nedodržiavanie bezpečnostných noriem).

  Nahlásiť možno aj prípadné pochybenia obchodných partnerov v súvislosti s ich činnosťou pre spoločnosť ZEISS (napr. porušenie ľudských a environmentálnych práv v dodávateľskom reťazci).

 • Prijaté hlásenia sú k dispozícii nášmu tímu na Oddelení pre dodržiavanie firemných predpisov (t. j. vedúcemu pracovníkovi pre dodržiavanie predpisov, vedúcemu Oddelenia pre dodržiavanie firemných predpisov a referentovi Oddelenia pre dodržiavanie firemných predpisov).

  Postup po prijatí hlásenia je nasledovný:

  1. Prijatie hlásenia vám bude potvrdené najneskôr do 7 dní, ak ste uviedli svoje kontaktné údaje alebo ste nás kontaktovali prostredníctvom ZEISS Integrity Line.
  2. Oddelenie pre dodržiavanie firemných predpisov najprv posúdi vaše hlásenie.
  3. V prípade potreby ďalších informácií alebo otázok vás budeme kontaktovať. Ak poskytnete svoje kontaktné údaje, kontaktujeme vás priamo alebo prostredníctvom zabezpečenej schránky ZEISS Integrity Line, do ktorej si môžete zaznamenať prístupové údaje a pravidelne sa prihlasovať v prípade anonymných hlásení.
  4. Správa sa dôverne postúpi príslušnému oddeleniu (napr. oddeleniu ľudských zdrojov, ochrany údajov, bezpečnosti, právnemu oddeleniu, oddeleniu nákupu, referentovi pre ľudské práva atď.), pričom sa zohľadnia právne požiadavky. Tam sa skutočnosti ďalej prešetria a v prípade potreby sa začnú prijímať opatrenia.
  5. V závislosti od zložitosti a zrozumiteľnosti záležitosti môže vyšetrovanie informácií trvať určitý čas. O výsledkoch vyšetrovania alebo aspoň o jeho aktuálnom stave vás budeme informovať najneskôr do troch mesiacov od prijatia hlásenia.
 • Áno, informácie nám môžete poslať prostredníctvom ZEISS Integrity Line – buď s uvedením svojej totožnosti, alebo anonymne. Pre počiatočné posúdenie hlásenia a prípadné ďalšie otázky je zvyčajne jednoduchšie, ak poznáme vašu totožnosť a môžeme vás priamo kontaktovať.

  Ak sa rozhodnete pre anonymné hlásenie, pre jeho spracovanie je dôležité, aby sme vás v prípade ďalších otázok mohli kontaktovať prostredníctvom schránky ZEISS Integrity Line. Preto si pravidelne kontrolujte svoju schránku. Prístupové údaje dostanete po podaní hlásenia.

 • Ubezpečujeme vás, že správa bude spracovaná dôverne bez ohľadu na to, či si želáte odhaliť svoju totožnosť alebo zostať v anonymite.
  V záujme zabezpečenia dôvernosti je dôležité, aby ste s poskytnutými informáciami tiež zaobchádzali dôverne.

  Ak sa zistí, že sa osoba dopustila možného porušenia predpisov, dostane možnosť vyjadriť sa, a ak si to želá, môže sa poradiť s dôveryhodnou osobou (napr. so zastupujúcim orgánom spoločnosti, nezávislým právnikom).

  Pokiaľ sa nedokáže porušenie predpisov, platí prezumpcia neviny. Do vyšetrovania sú v rovnakej miere zahrnuté usvedčujúce aj exkulpačné skutočnosti. Vždy kladieme dôraz na férovosť – a to tak pri jednaní s oznamovateľmi, ako aj so zamestnancami a obchodnými partnermi, ktorých sa obvinenie týka. Pri každom prípade zvlášť skúmame, ktoré dôsledky sú vhodné, potrebné a primerané.

 • Oznamovateľom, ktorí v dobrej viere nahlásia možné porušenie platných zákonov alebo interných predpisov, nehrozia žiadne odvetné opatrenia, diskriminácia ani sankcie. Je dôležité, aby ste v čase podania hlásenia boli presvedčení, že jeho obsah je pravdivý a že ho nepodávate s nevhodným úmyslom. Neočakáva sa, že budete sami vyšetrovať fakty – to urobíme my. Aj keď sa počas vyšetrovania nezistí žiadne porušenie predpisov, nemusíte sa obávať žiadnych negatívnych dôsledkov.
  To sa však nevzťahuje na obvinenia nepodané v dobrej viere, t. j. na hlásenia, ktoré sú zjavne nepravdivé a podané so zlým úmyslom.

 • Informácie o spracovaní vašich osobných údajov v oznámeniach o dodržiavaní predpisov nájdete tu.

  Akékoľvek ďalšie obavy týkajúce sa ochrany údajov adresujte priamo Oddeleniu bezpečnosti údajov spoločnosti ZEISS: dataprivacy@zeiss.com.