Zgodność z przepisami w ZEISS

jest integralną częścią naszej kultury korporacyjnej

Spójne zachowanie zgodności

– dlaczego to takie ważne?

Naszym celem jest upewnienie się, że działania biznesowe są zawsze zgodne z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. W firmie ZEISS jesteśmy zobowiązani, nie tylko znać te prawa i zasady, ale także dostosowywać do nich nasze zachowanie – każdego dnia!

Dzięki konsekwentnie zgodnemu z przepisami zachowaniu z jednej strony zyskujemy zaufanie naszych pracowników i partnerów biznesowych, z drugiej natomiast służy to ochronie naszego przedsiębiorstwa. Naruszenia w zakresie zgodności z przepisami mogą bowiem mieć poważne konsekwencje dla zamieszanych w nie poszczególnych osób, jednostek biznesowych i całej firmy ZEISS. Z tego powodu aktywnie promujemy kulturę korporacyjną, w której zgodność z przepisami praktykowana jest w obrębie całej Grupy – zarówno przez Zarząd i menedżerów, jak i wszystkich pracowników.

Kultura zgodności z przepisami

Aktywna kultura zgodności z przepisami

– klucz do sukcesu

Żeby w odpowiedni dla danej grupy docelowej sposób omawiać z pracownikami kwestie dotyczące zgodności z przepisami, definiujemy określone działania w oparciu o nasz System Zarządzania Zgodnością. Są one wdrażane przez dział ds. zgodności w całej Grupie.

Wewnętrzna polityka firmy reguluje postępowanie w zakresie kwestii zgodności istotnych dla ZEISS. Dodatkowo do naszego Kodeksu postępowania wydawane są inne zasady postępowania, które są wiążące w obrębie całej Grupy. Regulują one na przykład prawidłowe obchodzenie się z prezentami i zaproszeniami lub uczciwe postępowanie wobec konkurencji.

Ukierunkowane szkolenia i działania komunikacyjne tworzą trwałą świadomość ryzyka związanego z brakiem zgodności. W ten sposób zapewniamy, że zgodność z przepisami staje się naturalną częścią naszej codzienności, a nieprzestrzeganie jej może być otwarcie omawiane i poprawiane.

ZEISS Kodeks postępowania

Nasz Kodeks postępowania opisuje zasady zgodnego z przepisami zachowania w firmie ZEISS. Służy on jako ogólne wytyczne dla działań i decyzji w codziennych zadaniach, w tym dla sposobu naszej współpracy z pracownikami i partnerami biznesowymi oraz prawnie właściwych zachowań rynkowych. Obowiązuje on wszystkich pracowników ZEISS w całej Grupie, włącznie z Zarządem i kadrą kierowniczą.

 • Code de conduite | FR

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 5 MB
 • Code of Conduct | EN

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Codice etico | IT

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Código de Conducta | ES

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 5 MB
 • Código de Conduta | BR

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Código de Conduta | PT

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Davranış Kuralları | TR

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Kodeks postępowania | PL

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Kodex chování | CZ

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Kódex správania | SK

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Magatartási Kódex | HU

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • Verhaltenskodex | DE

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 5 MB
 • ZEISS 행동 강령 | KR

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 5 MB
 • Кодекс деловых взаимоотношений | RU

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 4 MB
 • 蔡司集团 | CN

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 5 MB
 • 行動規範 ZEISSグループ | JP

  Stron(y): 40
  Rozmiar pliku: 5 MB

Chcesz zgłosić naruszenie zgodności z przepisami?

Zgłoś naruszenie zgodności

Talk to us!

Aby chronić naszą firmę, pracowników i partnerów biznesowych, kluczowe znaczenie ma identyfikowanie i zgłaszanie naruszeń w zakresie zgodności z przepisami na wczesnym etapie. Wówczas będziemy mogli podjąć odpowiednie działania w celu ochrony zaangażowanych osób i firmy.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zgodnością z przepisami lub jakichkolwiek oznak naruszeń w tym zakresie, zachęcamy pracowników i partnerów biznesowych ZEISS do skontaktowania się z osobą kontaktową w ZEISS, kierownikiem, odpowiedzialnymi działami specjalistycznymi, przedstawicielami pracowników lub lokalnym inspektorem ds. zgodności.

Można również skontaktować się z korporacyjnym Działem ds. zgodności z przepisami za pośrednictwem wymienionych poniżej kanałów zgłoszeniowych.

Jak zgłaszać uwagi dot. zgodności z przepisami?

Jeśli masz konkretne informacje na temat naruszeń zgodności z przepisami, możesz skontaktować się z nami za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 • Naruszenie prawa i zgodności z przepisami:
  compliance@zeiss.com

  Obawy dotyczące nieprzestrzegania praw człowieka i środowiska naturalnego w łańcuchu dostaw:
  humanrights@zeiss.com

  Obawy dotyczące ochrony danych osobowych:
  dataprivacy@zeiss.com

 • Carl Zeiss AG
  Corporate Compliance
  Carl-Zeiss-Straße 22
  73447 Oberkochen
  Niemcy

 • Idź do systemu sygnalizacyjnego „ZEISS Integrity Line”

  Ten zabezpieczony system może być użyty w każdym czasie do zgłoszenia określonych oznak nielegalnego postępowania i innych naruszeń zgodności z przepisami w związku z działaniami biznesowymi firmy ZEISS. Można zgłosić również niewłaściwe postępowanie partnera biznesowego związane z jego działaniami na rzecz ZEISS, np. naruszenie praw człowieka lub środowiska naturalnego w łańcuchu dostaw.

  To Ty decydujesz o zachowaniu anonimowości lub nie, i o tym, czy możemy skontaktować się z Tobą osobiście w razie pytań.

  System sygnalizacyjny „ZEISS Integrity Line” jest dostępny w następujących językach.
  Zgłoszenia można składać w systemie w każdym innym języku.

  • Hinweisgebersystem (niemiecki)
  • 链接到举报系统 (chiński)
  • Integrity Line (angielski)
  • Lien d’alertes professionnelles (francuski)
  • व्हिस्ल-ब्लोअर सम्पर्क प्रणाली’ (hindi)
  • Link al sistema per whistleblower (włoski)
  • 内部告発制度 (japoński)
  • 내부고발 시스템 링크 (koreański)
  • Link naar het klokkenluidersysteem (niderlandzki)
  • link do informowania o nieprawidłowościach (polski)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (portugalski)
  • Legătura către whistleblowingsystem (rumuński)
  • ссылка на систему информирования (rosyjski)
  • Länk till Whistleblowingsystem (szwedzki)
  • Odkaz na systém oznamovateľov (słowacki)
  • Enlace al Sistema de Denuncias (hiszpański)
  • เชื่อมโยงระบบการรับข้อร้องเรียน (tajski)
  • Odkaz na systém informátorů (czeski)
  • Whistleblowing sistemine bağlantı (turecki)
  • Visszaélések bejelentése (węgierski)


Często zadawane pytania

Więcej informacji dla sygnalistów można znaleźć tutaj:

 • Naruszenia obowiązujących przepisów prawa i zasad wewnętrznych mogą spowodować trwałe szkody dla naszej firmy i skutkować m.in. wysokimi karami pieniężnymi oraz utratą reputacji. To z kolei może zagrozić ekonomicznej kondycji naszej firmy i w rezultacie bezpieczeństwu miejsc pracy.

 • Proszę zgłaszać konkretne oznaki możliwych naruszeń obowiązujących praw, Kodeksu postępowania ZEISS lub innych wewnętrznych przepisów związanych z działaniami biznesowymi lub pracownikami firmy ZEISS. Szczególnie istotne są incydenty wskazujące na czyn zabroniony (np. kradzież, oszustwo, defraudacja, przekupstwo, przestępstwa przeciwko środowisku, naruszenie tajemnicy handlowej) lub celowe, systematyczne naruszanie obowiązujących zasad (np. stałe nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa).

  Można zgłaszać również niewłaściwe postępowanie partnerów biznesowych związane z ich działaniami na rzecz ZEISS (np. naruszenie praw człowieka lub środowiska naturalnego w łańcuchu dostaw).

 • Otrzymane zgłoszenia są udostępniane naszemu zespołowi w Dziale ds. zgodności z przepisami (tj. Dyrektorowi ds. zgodności, Kierownikowi ds. zgodności i Inspektorowi ds. zgodności).

  Procedura po otrzymaniu zgłoszenia jest następująca:

  1. Odbiór zgłoszenia zostanie potwierdzony najpóźniej po 7 dniach, o ile podano dane kontaktowe lub skontaktowano się z nami za pośrednictwem ZEISS Integrity Line.
  2. Dział ds. zgodności dokona wstępnej oceny zgłoszenia.
  3. Jeśli będą wymagane dodatkowe informacje lub pojawią się pytania, skontaktujemy się z Tobą. Jeśli zostawisz dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio lub za pośrednictwem zabezpieczonej skrzynki pocztowej ZEISS Integrity Line, której dane dostępowe możesz zanotować i logować się regularnie w razie anonimowych zgłoszeń.
  4. Zgłoszenie jest przekazywane w sposób poufny do odpowiedniego działu (np. działu kadr, ochrony danych, bezpieczeństwa, prawnego, zakupów, pełnomocnika ds. praw człowieka itp. Tam fakty zostaną poddane dalszemu badaniu i, w razie potrzeby, podjęte zostaną odpowiednie kroki.
  5. W zależności od złożoności i jasności danej sprawy sprawdzanie tych informacji może trochę potrwać. Poinformujemy Cię o wynikach dochodzenia lub przynajmniej o aktualnym statusie sprawy nie później niż trzy miesiące po otrzymaniu zgłoszenia.
 • Tak, możesz przesyłać nam informacje za pośrednictwem systemu ZEISS Integrity Line – podając swoją tożsamość lub anonimowo. W celu wstępnej oceny zgłoszenia i możliwych dodatkowych pytań zazwyczaj łatwiej jest, jeśli znamy Twoją tożsamość i możemy skontaktować się z Tobą bezpośrednio.

  Jeśli zdecydujesz się złożyć zgłoszenie anonimowo, w celu przetworzenia go ważne jest, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w razie dalszych pytań za pośrednictwem skrzynki pocztowej ZEISS Integrity Line. Dlatego sprawdzaj swoją skrzynkę regularnie. Otrzymasz dane dostępowe po złożeniu zgłoszenia.

 • Zapewniamy, że zgłoszenie będzie traktowane poufnie, niezależnie od tego, czy chcesz ujawnić swoją tożsamość, czy zachować anonimowość.
  Aby zapewnić poufność, ważne jest poufne obchodzenie się z uzyskanymi informacjami również przez Ciebie.

  W przypadku stwierdzenia, że dana osoba dopuściła się potencjalnego naruszenia, otrzyma ona możliwość złożenia oświadczenia i, jeśli zechce, może skonsultować się z zaufaną osobą (np. organ przedstawicielski firmy, niezależny prawnik).

  Dopóki nie udowodni się naruszenia, obowiązuje zasada domniemania niewinności. W śledztwie uwzględnia się w równym stopniu fakty zarówno obciążające, jak i świadczące o niewinności. Zawsze przywiązujemy wagę do uczciwości – zarówno w kontaktach z sygnalistami, jak i z pracownikami i partnerami biznesowymi, których dotyczy zarzut. W każdym indywidualnym przypadku rozpatrujemy, jakie konsekwencje są odpowiednie, konieczne i właściwe.

 • Wobec sygnalistów, którzy w dobrej wierze zgłaszają możliwe naruszenie obowiązującego prawa lub przepisów wewnętrznych, nie są stosowane żadne działania odwetowe, dyskryminujące ani kary. Ważne jest, abyś w momencie dokonywania zgłoszenia wierzył(a), że jego treść jest prawdziwa i że nie dokonujesz zgłoszenia z niewłaściwą intencją. Nie oczekuje się od Ciebie samodzielnego badania faktów – zrobimy to za Ciebie. Nawet jeśli podczas dochodzenia nie stwierdzi się naruszenia, nie musisz obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji.
  Nie dotyczy to jednak zarzutów dokonanych w złej wierze, czyli zgłoszeń ewidentnie fałszywych i składanych w niewłaściwych intencjach.

 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w uwagach dot. zgodności można znaleźć tutaj.

  Wszelkie obawy dotyczące ochrony danych proszę kierować do Działu ds. ochrony danych osobowych Grupy: dataprivacy@zeiss.com.